Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR – Boomerangtvätt

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som (Boomerangtvätt ) ClimaNordic Solution AB, utför i enlighet med beställning. För att avvika från dessa villkor måste ClimaNordic Solution AB och kunden göra en särskild överenskommelse.

1 . VÅRT ANSVAR

ClimaNordic Solution AB utför arbete på kundens fastighet. I huvudsak avses rengöring av glas, tvätt och/eller behandling av fasader, tak och andra ytor.

Vi ansvarar för att utföra rengöring och behandling i enlighet med angivna rutiner och i enlighet med överenskommelse med kund. Om det krävs ytterligare åtgärd än avtalat ska kund kontaktas och ges chans att ta ställning till uppdraget.

ClimaNordic Solution AB är fri från ansvar om vår personal varit normalt aktsam eller om en skada eller försening orsakats av kundens fel eller försummelse.

2. VÅR TJÄNST

Beskrivning av tjänsten: Vi är specialister på rengöring med Ultrarent vatten och biologiskt nedbrytbara tak och fasadbehandlingar.
Schemaläggning: Vi leder och fördelar arbetet efter geografiska områden. Kunden kan inte boka in specifikt datum och tid, men får givetvis inkomma med önskemål. Boomerangtvätt kan komma att göra ändringar i schema och geografi och meddelar då detta. Vid svåra väderförhållanden förbehåller vi oss dock rätten att senarelägga ett tillfälle. Kunden har inte har rätt att avboka vårt besök på grund av väderförhållande.

Extra tillval: Tillval görs i samband med ordinarie beställning från vår webbplats. Om kund önskar ytterligare arbete utfört, när vi är på plats, styrs möjligheterna till detta av dagens planering och mån av tid. Vi gör alltid vårt yttersta för att göra alla nöjda.

Information: Vi aviserar alltid innan vi besöker kund via e-post eller SMS.

Prisberäkning: Preliminärt pris från hemsidan gäller vid första tillfället. Eventuell omräkning görs efter utfört arbete och meddelas kund inför tecknande av abonnemang. Priser kan ändras och meddelas då i förväg.

Avtalslängd och uppsägning: Vi tillämpar ingen bindningstid på abopnnemang däremot ska uppsägning ske senast 2 dagar innan kommande besök. Uppsägning ska skickas med mail till info@boomerangtvatt.com och med kundnummer för att göras gällande.

3. KUNDENS ANSVAR

Personuppgifter: För att vara kund hos oss måste vi spara ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter i våra register.

RUT/ROT-avdrag: Om Skatteverket nekar RUT/ROT-avdrag fakturera vi kunden mellanskillnaden i efterhand. Kunden ansvarar för att  ta reda på om hen kan nyttja RUT/ROT-avdrag.

Inkommit med korrekta uppgifter: Felaktigheter ger oss rätten att avbryta beställning och neka kunden tjänsten.

Praktiskt: Fri passage och tillgång till ytorna som ska tvättas eller rengöras. Föremål som står i vägen som hindrar vår personal ger oss också rätten att avbryta beställning, eller avstå tvättning av vissa områden utan prisavdrag.
Kund som har port/grind eller liknande som behöver låsas upp måste meddela detta till Boomerangtvätt.  Om upplåsning ej har skett trots avisering gäller full debitering.

Vi fönstertvätt/puts: Vår tjänst innefattar vanlig putsning av fönstren. Väldigt nersmutsade fönster eller fönster med färgstänk som kräver extra grovrengöring eller färgborttagning kommer debiteras extra.

Gällande fönster som kräver speciell behandling, ytbehandlade fönster som t.ex. självrengörande fönster, åligger det kunden att informera Boomerangtvätt om detta. Boomerangtvätt avsäger sig allt ansvar för skador som kan uppstå på fönster som kräver speciell behandling om vi ej har fått kännedom av kund i förväg.

Avbokning: Kunden ansvarar för att av/omboka vårt besök senast kl 07.00 dagen innan som arbetet skulle ha utförts. Kunden kan avboka 1 schemalagt tillfälle om året.

Säkerhet: Tänk på att din fastighet/lokal/tomt är vår arbetsplats. Om vi anser att det finns risk att vi kan skada oss kommer vi inte utföra arbete. Vid arbete på bostadshus får det tex. inte finnas lösa hundar på tomten.

4. REKLAMMATION

Om du inte är nöjd vill vi att du berättar det för oss! Skicka ett mail snarast (senast 3 arbetsdagar efter utfört arbete) med ditt kundnummer till: info@boomerangtvatt.com
Om klagomål inte har framförts inom nu nämnda frister, går kunden miste om rätten att göra gällande påföljder för bristfälligt utfört arbete.

5. EKONOMI

Vi fakturerar efter utfört arbete. Vi debiterar en avgift för framkörning och material, 30 kr/arbetstillfälle. Denna avgift innefattas inte av RUT/ROT-avdraget.

Vid abonnemang erbjuder vi faktura på e-post, autogiro, e-faktura eller med brev (vid brev tillkommer 30kr fakturaavgift).

Felaktigheter i faktura måste reklameras senast en vecka innan förfallodagen. Betalningsvillkor sker 14 dagar netto. Efter 14 dagar tillkommer en påminnelseavgift (á 60 kr). Vid obetalda fakturor lämnas ärendet till Kronofogden.

6. URSÄKTLIGT AVTALSBROTT (force majeure)

Force majeure befriar parter från att uppfylla sina delar i ett avtal och handlar om ovanliga händelser som varken vi eller du kan förutse. Om något inträffar på detta sätt är det ofta ingen av part som är ansvarig. Exempel: naturkatastrofer, krig, strejker, uppror eller terroristattentat.

7. ÖVRIGT
Dessa kundvillkor kan komma att ändras och publiceras på www.boomerangtvatt.com
Vid publiceringen kommer ändringar att beskrivas och träda i kraft en månad efter publicerat datum.

Uppdaterade och gäller från och med 2022-05-01

Här under ska ändringar som görs förtydligas med datum och datum då de börjar gälla.

220501
– 14 dagar netto betalvillkor
– Reklamation av utfört arbete görs inom 3 arbetsdagar.
– Felaktigheter på faktura påvisas senast 7 dagar innan förfallodatum.