Integritetspolicy

Om GDPR

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom hela EU och ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL). Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.
På individnivå innebär GDPR en ökad kontroll över personuppgifter och hur företag som är verksamma inom EU får hantera dessa. Läs gärna vår integritetspolicy enligt GDPR för behandling av personuppgifter här nedan.

Vår integritetspolicy enligt GDPR

Vi värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat vår policy för att förtydliga vårt arbete med att beakta dina rättigheter och din integritet. Du delges hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem och hur du kan ta tillvara på din rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
ClimaNordic Solution AB, org.nr 556900-4319
Skarpåsenvägen 37
585 74 Ljungsbro

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. För att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person ska begäran vara skriftlig och undertecknad samt innehålla ditt namn och personnummer.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av uppgifter skickas till:
ClimaNordic Solution AB
Skarpåsenvägen 37
585 74 Ljungsbro

Tänk på att vi inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis gällande bokföringsregler.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, www.datainspektionen.se, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vår utgångspunkt är uppgiftsminimering, att aldrig behandla fler personuppgifter än vad ändamålet kräver.

Vi använder dina personuppgifter med följande ändamål:

– Uppfylla rättslig skyldighet
– Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
– Hantera och administrera ordrar och fakturor
– Informera om förändringar i företaget
– Framtagande av statistik och segment
– Skicka nyhetsbrev
– Hantera och administrera arbetsansökningar

Insamling av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan omfatta:

– Namn
– Adress
– E-postadress
– Telefonnummer
– Personnummer vid nyttjande av RUT/ROT
– Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt
– Köp-, betal- och orderhistorik
– Leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, eller motsvarande information som du lämnar i samband med köp.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet. Insamlade personuppgifter skyddas, så att ingen obehörig kommer åt dem. Vi ser också till att dina personuppgifter inte förloras eller blir förstörda.

Alla personuppgifter gallras/tas bort vid inaktualitet. Vi har rutiner för gallring av personuppgifter, till exempel att vi raderar efter viss tid.

I vissa fall måste vi spara handlingar som innehåller personuppgifter även efter det att vi slutat använda dem. Det gäller till exempel bokföring, där bokföringslagen ställer krav på hur länge vissa handlingar ska sparas. Vi förverkar alla verifikationer i bokföringen efter sju år samt raderar datafilen efter tio år. Detta enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifters säkerhet

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda våra kunders personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Sekretessåtagande ingår i våra personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner till de personuppgiftsbiträden vi anlitar.

Om det sker en personuppgiftsincident, alltså att personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för, kommer i orätta händer, så kommer vi omedelbart att anmäla detta till Datainspektionen. Vi kommer avgöra i varje enskilt fall huruvida vi meddelar detta till den/de registrerade.

Prenumeration av nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och relevant information. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

Om du anmält dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.

Cookies – Besökaridentifiering

Vi använder cookies för att kunna inhämta statistik över hur webbplatsen används. Detta sker först när du lämnat ett separat samtycke. Vi samlar in uppgifter om vilka sidor på webbplatsen du besöker, hur länge du stannar och från vilket geografiskt område du surfar.  Syftet med cookies är att se hur webbplatsen används och bedöma t.ex. vilka eventuella förbättringar eller andra förändringar som kan vara lämpliga.

I din webbläsare kan du ställa in vilka cookies som får lagras på enheten. Du kan blockera alla kakor, granska vilka som har lagrats och radera det du önskar.

Information som samlas in med hjälp av cookies på webbplatsen hanteras, förutom av oss, även av Google och Facebook.

Länk till: GDPR – dataskyddsförordningen. 


Definitioner ur Integritetspolicy enligt GDPR

Personuppgifter = varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet.
Personuppgiftsansvarig =  den organisation, till exempel aktiebolag, som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.
Personuppgiftsbiträde = behandlar personuppgifter endast på den personuppgiftsansvariges vägnar och är vanligen en tredje part utanför företaget